Biz hakda

Taryh

Funstep2017-nji ýylda täze döredilen söwda kompaniýasydyr.

“Funstep” -iň esaslandyryjysy Deýwid Çen aýakgap söwdasyny satyjy hökmünde başlady, aýakgap öndürmek, dürli aýakgap öndürmek we eksport etmek boýunça 15 ýyldan gowrak tejribe toplandan soň, öz düşünjämiz bilen birken stilindäki aýakgaplara ünsi jemlemegi makul bildik.

Has az zat, bu düşünje biziň gitmegi halaýarys.Bu ýagdaýlar üçin her dürli aýakgapdan saýlamak gaty köp.Simpleönekeýleşdiriň, ýöne tendensiýalar bilen.Recentlyaňy-ýakynda işlemek bilen, toparymyz Europeanewropadan ABŞ-a, Eastakyn Gündogardan Günorta Aziýa çenli müşderi bazarymyzy kanagatlandyrmak üçin ajaýyp kolleksiýa gurýar, müşderimiz bilen bilelikde işlemekden we ösmekden hoşal.

aboutimg
Our-Standard2

Toparymyz

Iki-sekiz agzadan ybarat ajaýyp topar bilen, professional toparymyzyň şol bir hyjuw we görüş bilen bilelikde işlemegine begenýäris.Müşderi hyzmaty, Manfaktura gözegçilik, hil dolandyryşy, dizaýn ösüşi, toparymyz müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin iň oňat çözgüt hödürlemegi maksat edinýär.

Recentlyaňy-ýakynda işlemek bilen, toparymyz Europeanewropadan ABŞ-a, Eastakyn Gündogardan Günorta Aziýa çenli müşderi bazarymyzy kanagatlandyrmak üçin ajaýyp kolleksiýa gurýar, müşderimiz bilen bilelikde işlemekden we ösmekden hoşal.

Biziň standartymyz

Önümçilik bilen berk hyzmatdaşlyk, tendensiýalara duýgur, müşderiniň islegine çalt jogap bermek, hiline we gowşuryş wagtyna berk gözegçilik etmek, bu size berk we ajaýyp aýakgap getirjekdigine ynanýarys.

“Funstep” diňe bir köwüş bermek bilen çäklenmän, her bir müşderä höwesli, ylham beriji we aýratyn hyzmat berýäris.

Our-Standard
Sustainability

Durnuklylyk

Daşky gurşaw we jemgyýetimiz bilen gatnaşyk gurmakdan has köp zat goýýarys.

Biz öz güýjümizi has has gowy materiallar, has durnukly dizaýn we az galyndylar we gaplamak bilen stilimizi has akylly görnüşde döredýän ugurlara gönükdirýäris.

Gözegçilik önümçiligi, ekologiýa taýdan arassa material, bu sosial jogapkärçilikde berk binýady döretmek we daş-töweregimize edýän täsirlerimizi gowulandyrmak üçin müşderi bilen bilelikde durýarys.