Habarlar

 • Moda tendensiýalary 2022-nji ýyllar

  Esasy tendensiýalar 2022SS Moda 1: Altyn zynjyr Tomus gününde altyn enjamlary hakda bir zat bar.Gyzlara alyp boljak ähli ýylylyk gerek we bu altyn tonly baý enjamlary öz içine alýar.Altyn zynjyrly dykyz slaýderler bilen deňiz kenaryna göz aýlaň.Bu gözellikler bilen ...
  Koprak oka
 • What are cork slippers?

  Dykylyk ýüpekler näme?

  Dyky, gaty ösen agaç görnüşleriniň daşky gabygynyň önümidir we baldaklary we kökleri ulalandan soň ýerüsti gorag dokumalaryny galyňlaşdyrýar.Gadymy Müsürde, Gresiýada we Rimde balyk torlaryny ýüzmek, insol, dykylyk we ş.m. ýasamak üçin ulanylýar.
  Koprak oka
 • Popular Color : The Color Trend of Women’s 2021

  Meşhur reňk: Aýallaryň 2021-nji ýyldaky reňk tendensiýasy

  Rahatlyk we seresap optimizm zerurlygy sebäpli möwsümiň esasy reňkleri ýumşak pastelden doýgun ýagtylyga çenli ýüze çykdy.Köpugurly partiýa geýimi esasy satuw nokadyna öwrüldi, sarp edijiler gije-gündiz geýip boljak zatlary geýmäge höwes edýärler we şol bir wagtyň özünde-de sub ...
  Koprak oka
 • Roaring Sea shipping Freight

  Deňiz gämi gatnawy

  30-njy iýulda, Şanhaý konteýnerleşdirilen ýük indeksi (SCFI) bir hepde öň 4100 baldan 4,196 bal ýokarlandy.Iýun aýynyň ahyrynda indeks 3905 boldy. Bu taryh boýunça ortaça nokatdan dört esse köp.Hytaýdan ýokary islegi we üpjünçilik zynjyryndaky kynçylygy göz öňünde tutup, Hapag-Lloýdyň ...
  Koprak oka
 • Essential Trends 2021SS

  Esasy tendensiýalar 2021SS

  Tomus aýakgabyňyzy saýlamak möwsümiň iň möhüm kararlaryndan biri bolup biler.Olar birneme amatly bolmaly, yssy howa şkafyňyzyň köpüsi bilen gowy görünmeli we ähli dynç alyş gutularyny belläň.Moda bolup galýan manyly sandal warianty bar ...
  Koprak oka
 • Fashion big names are all in the layout, what is the prospect of sustainable footwear?

  Moda uly atlaryň hemmesi düzülişde, dowamly aýakgaplaryň geljegi nähili?

  Daşky gurşawy goramak moda pudagynda gyzgalaňly meselä öwrülende, az uglerodly, dowamly we aýlaw moda kompaniýalary üçin has strategiki açar sözlere goşulýar.26-njy iýulda deşik aýakgaplaryny döreden Amerikan aýakgap markasy Crocs nol awtoulag bolmak meýilnamasyny yglan etdi ...
  Koprak oka