Moda tendensiýalary 2022-nji ýyllar

Esasy ugurlar 2022SS

 

Moda 1: Altyn zynjyr

Altyn gaty hakda bir zat bararetomus gününde.Gyzlara alyp boljak ähli ýylylyk gerek we bu altyn tonly gaty gatyare.Bir jübüt jübüt bilen kenarda gözüňizi gamaşdyryň altyn zynjyrly dyky slaýderler.Bu gözellikler bilen galanlaryny ýa-da daş keşbiňizi ýönekeý saklap bilersiňiz.

image0(1)

 

Moda 2: Aç-açan

Rahatlyk zolagyňyzyň daşyna çykyň we ýabany tarapa gezelenç ediň Açyk sandal.

Birinde iki aýakgap tendensiýasyny kesgitlemek üçin özüňizi aç-açan jübüt ediň.Aýakgabyňyzy görkezmek, eşikleriňizi aşa moda görünmezden arassa we ýönekeý usuldyr.

transparent cork sandals

 

Moda 3: Örülen

Örülen gaýyş sandallary tomusky wariantyňyzda möhüm rol oýnaýar.Galyň ýa-da inçe, gaty ýa-da iki ton reňk, hemmesi siziň üçin ajaýyp görünýär.Jübütleredüýbi ýaly düýpsüz eşik üçin ajaýyp köýnekterahat bolany üçin.Bir jübütÖrülen dyky slaýdersizi tötänleýin saklamak bilen çylşyrymlylyk getirer.

braided cork sandal

 

   Moda 4: Greenaşyl reňk

Greenaşyl reňkli gyzykly zatlary goşmazdan, halaýan reňklerimiziň sanawyny alyp bilmedik.Gün şöhle saçanda, ýaşyl köýnek çap edýän gül ýeteris we gabat gelerisýaşyl dykyz sandal , oýnawaçly owadan görnüş we açyk aýakgap bilen jübüt sowadyp bilersiňiz.

微信图片_20220523142610Iş wagty: Maý-23-2022