Meşhur reňk: Aýallaryň 2021-nji ýyldaky reňk tendensiýasy

Rahatlyk we seresap optimizm zerurlygy sebäpli möwsümiň esasy reňkleri ýumşak pastelden doýgun ýagtylyga çenli ýüze çykdy.
Köpugurly partiýa geýimi esasy satuw nokadyna öwrüldi, sarp edijiler gije-gündiz geýip boljak zatlary geýmäge höwes edýärler we şol bir wagtyň özünde, gijelerine jyns taýdan özüne çekijiligi saklamak isleýärler.

Bu möwsümiň reňkiniň ýönekeý we tebigy boljakdygy çaklanylýar.

01 Truffle + Bohemian

01 Truffle + Bohemian

Softumşak ses we tolkunly tekstura görnüşi täzeleýär.Bu gatlaklar gül çap etmek esasynda döredilip, güýz we gyş üçin rahat atmosfera getirýär.

02 Bej bilen materialyň garyşmagy we gabat gelmegi

02 Mix and match of beige and material

Görkezişdäki dürli matalaryň we nagyşlaryň gapma-garşylygy we ýygyndysy.Çukurlanan we göwnejaý jikme-jiklikler tapawutlandyrylan matalary we yzygiderliligi çalyşmak üçin ulanylýar, içi boş bolsa, nusgawy siluetiň getiren depressiýasyny ýok etmek üçin ortaça deri täsir edýär we dem alýar.Simpleönekeý gözelligi görkezmek üçin köp mukdarda bej ulanylýar.

03 Tan + 70′s Retro

03 Tan + 70's Retro

Amber erkekleriň eşikleri üçin möhüm reňk tendensiýasy bolup, indi aýallaryň eşik bazaryna aralaşdy. Nostalgiki stili miras alýan mahaly, nostalgiýa bilen doly açyk reňk ýaş bazara täze pikirler getirýär.Softumşak we ýokary derejeli retro eşikler ýüze çykýar.Bu stillerde korduroý köýnekleri, dyzyndan ýokary aýakgaplar we gödek äheň bar.

04 Gingko ýaşyl + küşt tagtasy

04 Gingko green + chessboard

2021-nji ýylyň ýazynda we tomsunda meşhur ýaşyl çyzyk 21-e girýär
Güýzden we gyşdan soň şäheriň reňki we ýagtylygy peselýär.
Gingko Green-da ýeňil retro duýgusy bar.

05 Çal + köptaraply barlag

05 Grey + versatile check

Köpugurly tekizlik indi erkekleriň eşiklerine mahsus däl, palto, penjek, jalbar, romantik aýal-gyz görnüşi we beýleki eşiklerden geçýär.
Köpugurly reňk hökmünde çal, gündelik ştapel ýönekeýlik duýgusyny aňsatlyk bilen berip biler.Bu tendensiýa täjirçilik bazarynda agdyklyk etmegini dowam etdirýän pälwan tendensiýasyny gaýtalaýar.

06 Gök + metal

06 Blue + metallic

Açyk ýüpek, sekwinler, çap edilen dokalan matalar we metal lulux ýa-da deri ýaly üç ölçegli matalar, partiýa meýillerine laýyk gelýär.

07 Akademiki Gyzyl + ýagty Retro

07 Academic Red + light Retro

Agşam köýneklerine we beýleki ýokary bahaly zatlara ulanylýan modul dizaýny bilen kollej gyzyl reňkine meňzeýär.


Iş wagty: 22-2021-nji sentýabr