Deňiz gämi gatnawy

30-njy iýuldath,Şanhaý konteýnerleşdirilen ýük indeksi (SCFI) bir hepde öň 4100 baldan 4,196 bal ýokarlandy.Iýun aýynyň ahyrynda indeks 3905 boldy. Bu taryh boýunça ortaça nokatdan dört esse köp.

Hytaýdan ýokary islegi we üpjünçilik zynjyryndaky kynçylygy göz öňünde tutup, Hapag-Lloýd VAD-a zarýad berjekdigini yglan etdi we MSC Aziýadan ABŞ-a we Kanada ýüklerdäki port dyknyşyklaryny tölär.

Uzak möhletli nyrhlaryň düýpgöter ýokarlanmagy, hatda konteýner nyrhlarynyň hasam ýokarlanmagyndan soň boldy.Iýul aýynda Europeanewropanyň import nokatlarynyň nyrhy 49,1% ýokarlandy, “Freight All Kinds” (FAK) üçin töleg 13 000 dollardan geçdi we geçen ýyl bilen deňeşdirilende 120,3 göterim ýokarlandy.Aziýa üçin iýul aýynda eksport 24,2%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 110,4% ýokarlandy.ABŞ-nyň importy üçin iýul aýynda nyrh nyrhy 17,7% ýokarlandy, geçen ýylyň iýul aýy bilen deňeşdirilende 61,2% ýokarlandy.ABŞ-nyň gündogary we Aziýanyň günbatar kenarlary.Şanhaýdan Nýu-Yorkorka düşýän ýük nyrhlary 13% ýa-da 1,562 dollar artyp, feu üçin 13,434 dollara ýetdi, Şanhaýdan Los Anjelese çenli nyrhlar 6% ýa-da 550 $ 10,503 $ ýokarlandy.

Konteýneriň bahasyny 2020-nji ýylyň başynda diňe USD3000-4000 / 40HQ (Aziýa-ABŞ) diýip göz öňüne getirip bilmersiňiz, soň bolsa 8000, 10000, 14000-e çenli böküp biler we 20000.00 dollara çenli çykyp biler.

Bu hakykatdanam dem alýan pursat, ýokary islegiň, kuwwat we üpjünçilik zynjyrynyň kesilmeginde (bölekleýin Covid we port dyknyşyklaryna çenli) sürüjilik nyrhlarynyň şu ýyl has ýokarydygyny gördük, ýöne hiç kim ýokarlanmagyna garaşyp bilmezdi. Bu ululyk.Senagat aşa köp.

Diýjek bolýan zadymyz - ýigrenýäris.

Roaring-Sea-shipping-Freightsing


Iş wagty: 22-2021-nji sentýabr