Dykylyk ýüpekler näme?

Dyky, gaty ösen agaç görnüşleriniň daşky gabygynyň önümidir we baldaklary we kökleri ulalandan soň ýerüsti gorag dokumalaryny galyňlaşdyrýar.Gadymy Müsürde, Gresiýada we Rimde balyk torlaryny ýüzmek, insol, dykylyk we ş.m. ýasamak üçin ulanylypdyr.

 

Dykynyň bal ary boş howasy bilen doldurylan öýjük gurluşy we täsin himiki düzümi, tebigy zäherlenmezlik, şok siňdirişi, skide garşy, rahatlyk, ýylylyk izolýasiýasy, ses siňdirişi we ses izolýasiýasy ýaly gowy häsiýetleriň bardygyny kesgitleýär we ýaşy aňsat däl.Dykylygy täzelenip bilýän tebigy çeýeligi diýip atlandyryp bolar.“Plastmassa”

 

Dykylyk ýüpekgeýmek aňsat, olaryň orta dizaýny ergonomika we material ylymlaryny birleşdirip, adam ýöremek üçin amatly ýer döretmek, aýaklarymyzy azat etmek we tebigy işlemegine we sagdyn taraplaryna dolanmagyna kömek edýär., Aýakgabyň bedeniniň gurluşy topukdan aýagynyň başyna çenli fan şekilli bolup, aýaklaryň hereket etmegi üçin ýeterlik ýer berýär we aýakgaplary aýakgap ýaly gysmak sebäpli galýus valgusyň döremegine sebäp bolmaz;düýbünden tekiz dizaýn, dabanyň agramyny götermäge mümkinçilik berýär, aýaga rahat duýgy bermek jogapkärçiligi.Arassalamak üçin dykylyk aýakgaplary suwa batyrmaly däldir.Hapa bolsa, ýumşak ýumşak çotgany ulanyň, olary ýuwaşlyk bilen ýuwuň, suw bilen ýuwuň we guramak üçin salkyn we şemalladylýan ýerde goýuň.

 

“Funstep” -iň esaslandyryjysy Deýwid Çen aýakgap söwdasyny satyjy hökmünde başlady, aýakgap öndürmek, dürli aýakgap öndürmek we eksport etmek boýunça 15 ýyldan gowrak tejribe toplandan soň, öz düşünjämiz bilen birken stilindäki aýakgaplara ünsi jemlemegi makul bildik.


Iş wagty: 22-nji aprel-2222